Κατηγορίες
Η Πλατφόρμα

Λειτουργία

Το βασικό λειτουργικό κύτταρο και η κινητήρια δύναμη της Π είναι οι συνελεύσεις των μελών της. Πρόκειται για το μοναδικό τόπο όπου παράγεται ο πολιτικός λόγος της, καθορίζονται οι στόχοι και διαμορφώνεται η πορεία. Η ποικιλία των συνελεύσεων είναι μεγάλη, τόσο στα οργανωτικά επίπεδα όσο και στα θεματικά πλαίσια, παραμένοντας πάντα ο καθοριστικός πυλώνας της συνολικής δομής καθώς αποτελεί την μοναδική υγιή, δυναμική και ισότιμη βάση ανάπτυξής της. Παρακάτω αναλύονται οι επιμέρους διαδικασίες των συνελεύσεων που κρίνουμε ότι είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή και παράλληλα η αντιεραρχική και εύρυθμη λειτουργία της Π.

Συμμετοχή – Επιδιώκεται οι συνελεύσεις να γίνονται με ολομέλεια, καθώς είναι βασικό ζητούμενο οι αποφάσεις τους να εκφράζουν και ταυτόχρονα να συνδιαμορφώνονται από όλα τα μέλη. Θα αποτελούσε σαφή αντίφαση ως προς το αξιακό  υπόβαθρο της Π εάν οι αποφάσεις αυτές δεν είναι κτήμα όλων και η συμμετοχή ανάγκη στον καθένα μας.
Παρ’ όλα αυτά η απαρτία των μελών δεν ορίζεται με κάποιο ικανό αριθμό ή ποσοστό συμμετεχόντων αλλά αφήνεται στην ίδια τη συνέλευση να αποφασίσει ή όχι τη σύγκλισή της. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η θεματολογία και ειδικότερα το εύρος και η βαρύτητα των αποφάσεων θα πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία με τη συμμετοχή.
Σε περίπτωση που κάποια μέλη της συνέλευσης απουσιάζουν επανειλημμένα θα πρέπει να διευκρινίζουν τον λόγο της απουσίας τους. Αυτό καθίσταται αναγκαίο κυρίως όσο αφορά τις εσωτερικές-απολογιστικές διεργασίες της συνέλευσης. Ο επαναπροσδιορισμός της ίδιας της συνέλευσης όσο αφορά τη λειτουργία της, τη στοχοθεσία της και τους συσχετισμούς των μελών της οφείλει να είναι μία συνεχής διαδικασία.

 

Λήψη αποφάσεων – Η συναίνεση αποτελεί τον τρόπο που χρησιμοποιούμε για να αποφασίζεται οτιδήποτε. Μεγαλύτερη όμως βαρύτητα έχει ο δρόμος που διανύεται μέχρι να φτάσουμε στο τελικό στάδιο της συμφωνίας. Η συζήτηση που μεσολαβεί θα πρέπει να αναδεικνύει τις διάφορες, πιθανότατα και αντίθετες αρχικά, απόψεις και επιχειρήματα με σκοπό τη σύνθεση μίας πλουραλιστικής και ομόφωνα αποδεκτής απόφασης.
Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται η τελική συναίνεση όλων των μελών, μετά φυσικά από τον απαραίτητο διεξοδικό διάλογο, είναι δυνατόν να δοθεί επιπλέον χρόνος με παραπομπή του θέματος σε επόμενη συνέλευση. Αυτή η επιλογή θα δώσει τον απαραίτητο χρόνο επανεξέτασης και αναθεώρησης του θέματος σε όλα τα μέλη της συνέλευσης.
Παρ’ όλα αυτά, όταν το θέμα συζήτησης και η ανάγκη μίας απόφασης είναι επιτακτική, δίνεται η δυνατότητα της ψηφοφορίας, ως έσχατη λύση, ώστε να παρθεί μία πλειοψηφική απόφαση. Αυτή η δυνατότητα τίθεται φυσικά στην κρίση της συνέλευσης και θα πρέπει γενικά να αποφεύγεται.
Τέλος, σε περίπτωση που μία απόφαση δεν καλύπτει πλήρως ένα ή περισσότερα μέλη της συνέλευσης, υπάρχει πάντα η δυνατότητα αυτόνομης-παράλληλης δράσης τους, πάντα όμως μέσα στα συλλογικά αποδεκτά πλαίσια και χωρίς να έρχονται σε αντιδιαστολή με ειλημμένες αποφάσεις.

Διαδικασία – Κάθε συνέλευση ξεκινάει με καταγραφή της αριθμητικής συμμετοχής των μελών που συμμετέχουν, συμφωνία στη θεματολογία και το χρόνο συνέλευσης.
Ο Συντονιστής θέτει τα θέματα προς συζήτηση με τη σειρά που συμφωνήθηκε αρχικά και οφείλει να βοηθήσει στην ανάπτυξη τόσο μιας εποικοδομητικής και αποδοτικής συζήτησης, όσο και στη λήψη μίας αμερόληπτης απόφασης. Ο ρόλος του περιέχει κυρίως τις εξής αρμοδιότητες:
α) Εναλλαγή των ομιλητών με σκοπό την ισότιμη συμμετοχή όλων.
β) Οριοθέτηση τοποθετήσεων ώστε να αποφεύγεται ο διάλογος και γενικά να υπάρχει μια ομαλή ροή στη συζήτηση.
γ) Ομαδοποίηση των τοποθετήσεων που συγκλίνουν και ανάδειξη των τυχόν διαφωνιών που εκφράζονται.
Μετά από ένα πρώτο κύκλο τοποθετήσεων και τον απαραίτητο χρόνο συζήτησης, εφόσον ο Συντονιστής θεωρεί ότι έχει αποσαφηνιστεί και είναι αποδεκτή μία απόφαση καλεί σε συναίνεση όλα τα μέλη. Εάν δεν επιτευχθεί, προχωράμε σε δεύτερο κύκλο, με το Συντονιστή να επικεντρώνει τη συζήτηση στις διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν προηγουμένως. Εάν και πάλι δεν καταστεί δυνατή η συναίνεση προχωράμε, είτε σε πλειοψηφική απόφαση, είτε σε αναβολή του θέματος, όπως ειπώθηκε παραπάνω.
Ο Πρακτικογράφος έχει ως κύριο μέλημά του την, όσο το δυνατόν σαφή και οργανωμένη, αποτύπωση των απόψεων που κατατίθενται. Επιδιώκουμε να χρησιμοποιούμε ένα κοινό τρόπο καταγραφής των προτάσεων και των αποφάσεων των συνελεύσεων ώστε να είναι εύκολη η μετέπειτα χρήση τους από όλα τα μέλη της Π.
Η συνέλευση ολοκληρώνεται όταν τελειώσει η συζήτηση όλων των θεμάτων ή συμπληρωθεί ο αρχικά ορισμένος χρόνος. Στο σημείο αυτό, ο Συντονιστής κάνει ανασκόπηση των αποφάσεων και αν θεωρείται χρήσιμο μία σύντομη αποτίμηση της διαδικασίας. Τέλος, ορίζεται η αρχική θεματολογία, ο τόπος και ο χρόνος της επόμενης συνέλευσης, όπως και ο Συντονιστής και Πρακτικογράφος αυτής.
 

Αφήστε μια απάντηση